شنبه های پاک3

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
1.50% از مبلغ کل جمع شده
1.50% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


جمعه های لبخندی39

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
33.30% از مبلغ کل جمع شده
33.30% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اسباب بازی و بازی های فکری3

تامین سرمایه شده

ریال 4,000,000
100.00% از مبلغ کل جمع شده
100.00% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

جشن ها و اردوها6

منتظر تامین اعتبار

ریال 120,000,000
1.26% از مبلغ کل جمع شده
1.26% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک هزینه تحصیلی7

تامین سرمایه شده

ریال 5,000,000
100.00% از مبلغ کل جمع شده
100.00% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

اجاره ماهیانه خانه لبخند5

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
32.10% از مبلغ کل جمع شده
32.10% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


هزینه های درمان و پزشکی13

منتظر تامین اعتبار

ریال 15,000,000
78.00% از مبلغ کل جمع شده
78.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


سرویس و ایاب و ذهاب4

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
7.50% از مبلغ کل جمع شده
7.50% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


خوراک و تغذیه14

منتظر تامین اعتبار

ریال 13,000,000
58.69% از مبلغ کل جمع شده
58.69% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کتاب و لوازم التحریر3

منتظر تامین اعتبار

ریال 7,000,000
24.29% از مبلغ کل جمع شده
24.29% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


پوشاک و وسایل گرمایشی5

منتظر تامین اعتبار

ریال 6,000,000
30.02% از مبلغ کل جمع شده
30.02% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم