موسسه آفرینش لبخند یک کودک | خیریه کودکان در شیراز


کمک به اطعام روز عید غدیر17

منتظر تامین اعتبار

ریال 20,000,000
45.10% از مبلغ کل جمع شده
45.10% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک هزینه ذبح گوسفند جهت عید قربان8

تامین سرمایه شده

ریال 10,000,000
43.00% از مبلغ کل جمع شده
43.00% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

طرح عیدانه لبخند12

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000,000
4.03% از مبلغ کل جمع شده
4.03% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


شنبه های پاک8

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
6.30% از مبلغ کل جمع شده
6.30% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


جمعه های لبخندی89

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000,000
19.84% از مبلغ کل جمع شده
19.84% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اسباب بازی و بازی های فکری4

منتظر تامین اعتبار

ریال 40,000,000
10.20% از مبلغ کل جمع شده
10.20% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


جشن ها و اردوها27

منتظر تامین اعتبار

ریال 120,000,000
5.08% از مبلغ کل جمع شده
5.08% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک هزینه تحصیلی13

منتظر تامین اعتبار

ریال 50,000,000
14.31% از مبلغ کل جمع شده
14.31% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اجاره ماهیانه خانه لبخند10

تامین سرمایه شده

ریال 100,000,000
9.26% از مبلغ کل جمع شده
9.26% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

هزینه های درمان و پزشکی36

منتظر تامین اعتبار

ریال 150,000,000
11.95% از مبلغ کل جمع شده
11.95% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


سرویس و ایاب و ذهاب6

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
9.50% از مبلغ کل جمع شده
9.50% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


خوراک و تغذیه28

منتظر تامین اعتبار

ریال 13,000,000
96.08% از مبلغ کل جمع شده
96.08% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم