موسسه آفرینش لبخند یک کودک | خیریه کودکان در شیراز


جشن یلدا0

منتظر تامین اعتبار

ریال 50,000,000
0.00% از مبلغ کل جمع شده
0.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


پوشاک و وسایل گرمایشی7

منتظر تامین اعتبار

ریال 6,000,000
65.02% از مبلغ کل جمع شده
65.02% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


جشن ها و اردوها36

منتظر تامین اعتبار

ریال 120,000,000
7.21% از مبلغ کل جمع شده
7.21% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


سرویس و ایاب و ذهاب10

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
9.51% از مبلغ کل جمع شده
9.51% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اجاره ماهیانه خانه لبخند10

تامین سرمایه شده

ریال 100,000,000
9.26% از مبلغ کل جمع شده
9.26% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

خوراک و تغذیه33

منتظر تامین اعتبار

ریال 20,000,000
65.71% از مبلغ کل جمع شده
65.71% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کتاب و لوازم التحریر5

منتظر تامین اعتبار

ریال 70,000,000
10.29% از مبلغ کل جمع شده
10.29% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک هزینه تحصیلی21

منتظر تامین اعتبار

ریال 50,000,000
18.93% از مبلغ کل جمع شده
18.93% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اسباب بازی و بازی های فکری5

منتظر تامین اعتبار

ریال 40,000,000
10.33% از مبلغ کل جمع شده
10.33% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


هزینه های درمان و پزشکی76

منتظر تامین اعتبار

ریال 150,000,000
13.61% از مبلغ کل جمع شده
13.61% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


جمعه های لبخندی107

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000,000
22.98% از مبلغ کل جمع شده
22.98% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


شنبه های پاک8

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
6.30% از مبلغ کل جمع شده
6.30% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم