موسسه آفرینش لبخند یک کودک | خیریه کودکان در شیراز


کمک به اطعام روز عید غدیر17

منتظر تامین اعتبار

ریال 20,000,000
45.10% از مبلغ کل جمع شده
45.10% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک هزینه ذبح گوسفند جهت عید قربان8

تامین سرمایه شده

ریال 10,000,000
43.00% از مبلغ کل جمع شده
43.00% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

طرح عیدانه لبخند13

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000,000
4.08% از مبلغ کل جمع شده
4.08% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


شنبه های پاک8

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
6.30% از مبلغ کل جمع شده
6.30% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


جمعه های لبخندی100

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000,000
21.53% از مبلغ کل جمع شده
21.53% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اسباب بازی و بازی های فکری5

منتظر تامین اعتبار

ریال 40,000,000
10.33% از مبلغ کل جمع شده
10.33% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


جشن ها و اردوها35

منتظر تامین اعتبار

ریال 120,000,000
5.79% از مبلغ کل جمع شده
5.79% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک هزینه تحصیلی17

منتظر تامین اعتبار

ریال 50,000,000
14.73% از مبلغ کل جمع شده
14.73% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اجاره ماهیانه خانه لبخند10

تامین سرمایه شده

ریال 100,000,000
9.26% از مبلغ کل جمع شده
9.26% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

هزینه های درمان و پزشکی54

منتظر تامین اعتبار

ریال 150,000,000
12.85% از مبلغ کل جمع شده
12.85% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


سرویس و ایاب و ذهاب8

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
9.51% از مبلغ کل جمع شده
9.51% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


خوراک و تغذیه32

منتظر تامین اعتبار

ریال 13,000,000
100.00% از مبلغ کل جمع شده
100.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم