طرح عیدانه لبخند10

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000,000
3.33% از مبلغ کل جمع شده
3.33% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


شنبه های پاک6

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
5.50% از مبلغ کل جمع شده
5.50% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


جمعه های لبخندی75

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000,000
16.78% از مبلغ کل جمع شده
16.78% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اسباب بازی و بازی های فکری3

منتظر تامین اعتبار

ریال 40,000,000
10.13% از مبلغ کل جمع شده
10.13% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


جشن ها و اردوها7

منتظر تامین اعتبار

ریال 120,000,000
2.09% از مبلغ کل جمع شده
2.09% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک هزینه تحصیلی7

منتظر تامین اعتبار

ریال 50,000,000
10.01% از مبلغ کل جمع شده
10.01% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اجاره ماهیانه خانه لبخند10

تامین سرمایه شده

ریال 100,000,000
9.26% از مبلغ کل جمع شده
9.26% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

هزینه های درمان و پزشکی21

منتظر تامین اعتبار

ریال 150,000,000
10.01% از مبلغ کل جمع شده
10.01% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


سرویس و ایاب و ذهاب5

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
9.17% از مبلغ کل جمع شده
9.17% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


خوراک و تغذیه22

منتظر تامین اعتبار

ریال 13,000,000
83.31% از مبلغ کل جمع شده
83.31% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کتاب و لوازم التحریر4

منتظر تامین اعتبار

ریال 70,000,000
3.14% از مبلغ کل جمع شده
3.14% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


پوشاک و وسایل گرمایشی7

منتظر تامین اعتبار

ریال 6,000,000
65.02% از مبلغ کل جمع شده
65.02% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم