طرح عیدانه لبخند10

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000,000
3.33% از مبلغ کل جمع شده
3.33% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


شنبه های پاک6

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
5.50% از مبلغ کل جمع شده
5.50% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


جمعه های لبخندی71

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
100.00% از مبلغ کل جمع شده
100.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اسباب بازی و بازی های فکری3

تامین سرمایه شده

ریال 4,000,000
100.00% از مبلغ کل جمع شده
100.00% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

جشن ها و اردوها7

منتظر تامین اعتبار

ریال 120,000,000
2.09% از مبلغ کل جمع شده
2.09% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک هزینه تحصیلی7

تامین سرمایه شده

ریال 5,000,000
100.00% از مبلغ کل جمع شده
100.00% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

اجاره ماهیانه خانه لبخند9

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
92.10% از مبلغ کل جمع شده
92.10% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


هزینه های درمان و پزشکی21

تامین سرمایه شده

ریال 15,000,000
100.00% از مبلغ کل جمع شده
100.00% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

سرویس و ایاب و ذهاب5

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
9.17% از مبلغ کل جمع شده
9.17% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


خوراک و تغذیه21

منتظر تامین اعتبار

ریال 13,000,000
82.92% از مبلغ کل جمع شده
82.92% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کتاب و لوازم التحریر4

منتظر تامین اعتبار

ریال 7,000,000
31.43% از مبلغ کل جمع شده
31.43% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


پوشاک و وسایل گرمایشی7

منتظر تامین اعتبار

ریال 6,000,000
65.02% از مبلغ کل جمع شده
65.02% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم