طرح عیدانه لبخند8

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000,000
2.73% از مبلغ کل جمع شده
2.73% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


شنبه های پاک6

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
5.50% از مبلغ کل جمع شده
5.50% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


جمعه های لبخندی63

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
89.50% از مبلغ کل جمع شده
89.50% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اسباب بازی و بازی های فکری3

تامین سرمایه شده

ریال 4,000,000
100.00% از مبلغ کل جمع شده
100.00% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

جشن ها و اردوها6

منتظر تامین اعتبار

ریال 120,000,000
1.26% از مبلغ کل جمع شده
1.26% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک هزینه تحصیلی7

تامین سرمایه شده

ریال 5,000,000
100.00% از مبلغ کل جمع شده
100.00% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

اجاره ماهیانه خانه لبخند7

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
82.10% از مبلغ کل جمع شده
82.10% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


هزینه های درمان و پزشکی21

تامین سرمایه شده

ریال 15,000,000
100.00% از مبلغ کل جمع شده
100.00% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

سرویس و ایاب و ذهاب4

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
7.50% از مبلغ کل جمع شده
7.50% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


خوراک و تغذیه19

منتظر تامین اعتبار

ریال 13,000,000
71.38% از مبلغ کل جمع شده
71.38% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کتاب و لوازم التحریر3

منتظر تامین اعتبار

ریال 7,000,000
24.29% از مبلغ کل جمع شده
24.29% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


پوشاک و وسایل گرمایشی6

منتظر تامین اعتبار

ریال 6,000,000
31.68% از مبلغ کل جمع شده
31.68% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم