جمعه های لبخندی15

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
10.40% از مبلغ کل جمع شده
10.40% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


جشن ها و اردوها3

منتظر تامین اعتبار

ریال 120,000,000
0.18% از مبلغ کل جمع شده
0.18% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک هزینه تحصیلی6

منتظر تامین اعتبار

ریال 5,000,000
14.08% از مبلغ کل جمع شده
14.08% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اجاره ماهیانه خانه لبخند5

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
32.10% از مبلغ کل جمع شده
32.10% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


هزینه های درمان و پزشکی5

منتظر تامین اعتبار

ریال 15,000,000
10.00% از مبلغ کل جمع شده
10.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


سرویس و ایاب و ذهاب4

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
7.50% از مبلغ کل جمع شده
7.50% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


خوراک و تغذیه10

منتظر تامین اعتبار

ریال 13,000,000
19.46% از مبلغ کل جمع شده
19.46% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کتاب و لوازم التحریر1

منتظر تامین اعتبار

ریال 7,000,000
7.14% از مبلغ کل جمع شده
7.14% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


پوشاک و وسایل گرمایشی4

منتظر تامین اعتبار

ریال 6,000,000
5.02% از مبلغ کل جمع شده
5.02% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم