موسسه آفرینش لبخند یک کودک | خیریه کودکان در شیراز


کمک به اطعام روز عید غدیر17

منتظر تامین اعتبار

ریال 20,000,000
45.10% از مبلغ کل جمع شده
45.10% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک هزینه ذبح گوسفند جهت عید قربان8

تامین سرمایه شده

ریال 10,000,000
43.00% از مبلغ کل جمع شده
43.00% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

طرح عیدانه لبخند11

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000,000
3.83% از مبلغ کل جمع شده
3.83% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


شنبه های پاک8

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
6.30% از مبلغ کل جمع شده
6.30% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


جمعه های لبخندی88

منتظر تامین اعتبار

ریال 100,000,000
19.74% از مبلغ کل جمع شده
19.74% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اسباب بازی و بازی های فکری3

منتظر تامین اعتبار

ریال 40,000,000
10.13% از مبلغ کل جمع شده
10.13% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


جشن ها و اردوها8

منتظر تامین اعتبار

ریال 120,000,000
2.26% از مبلغ کل جمع شده
2.26% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


کمک هزینه تحصیلی11

منتظر تامین اعتبار

ریال 50,000,000
13.87% از مبلغ کل جمع شده
13.87% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


اجاره ماهیانه خانه لبخند10

تامین سرمایه شده

ریال 100,000,000
9.26% از مبلغ کل جمع شده
9.26% از مبلغ کل جمع شده
تمام مبلغ مورد نیاز برای این پروژه تامین شده است

هزینه های درمان و پزشکی25

منتظر تامین اعتبار

ریال 150,000,000
10.64% از مبلغ کل جمع شده
10.64% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


سرویس و ایاب و ذهاب5

منتظر تامین اعتبار

ریال 30,000,000
9.17% از مبلغ کل جمع شده
9.17% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


خوراک و تغذیه24

منتظر تامین اعتبار

ریال 13,000,000
87.92% از مبلغ کل جمع شده
87.92% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم