در این جلسه که تمام خانواده های تحت پوشش موسسه دعوت شده بودند،تعدادی از کارشناسان ارشد رشته روانشناسی تربیتی باخانواده ها به طور رایگان به مشاوره پرداختند.

همچنین در این جلسه مقداری برنج به هر خانواده اهدا گردید.